X
X

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) HAKKINDA BİLGİLENDİRME
Bu sayfada; özel hayatın gizliliği, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla yürürlüğe giren “6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu” hakkında firmamızın üstlendiği sorumluluklar ve ayrıca kullanıcı sıfatıyla sahip olduğunuz haklar i̇le i̇lgili bilgilendirici i̇çerikler yer almaktadır.

Gyro Bilişim olarak sitemizi ziyaret eden, sağladıkları hizmetlerden faydalanan siz değerli kullanıcılarımızın kişisel verilerini türkiye cumhuriyeti kanunları kapsamında korumak en büyük önceliklerimizdendir.

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir kişiye i̇lişkin ad, soyad, t.C. Kimlik numarası, i̇letişim bilgileri gibi her türlü bilgiyi i̇fade etmektedir. Kişisel verileriniz; 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu (“Kvkk”), 5809 sayılı elektronik haberleşme kanunu, bilgi teknolojileri ve i̇letişim kurumu, kişisel verileri korunma kurumu düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde i̇şlenebilecek olup; i̇lgili mevzuat gereğince şirketimiz kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak i̇şlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve i̇dari tedbirleri almaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI KVKK MADDE 4 UYARINCA

Kişisel veriler, ancak bu kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak i̇şlenebilir.

Kişisel Verilerin İşlenmesinde Aşağıdaki İlkelere Uyulması Zorunludur:

• Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma.
• Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma.
• Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme.
• İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma.
• İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilme.

Kişisel verileriniz, Gyro Bilişim tarafından sunulan ürün, hizmet ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, i̇nternet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Gyro Bilişim’in ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız sürece oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz i̇şlenebilecektir. Ayrıca, i̇nternet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Gyro Bilişim’in düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz i̇şlenebilecektir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Kayıt altına alınan kişisel verileriniz; alan adı tescili, lisans tescili, ssl tescili ve benzeri hizmetler i̇çin, 3. Parti firmalar, kurum ve kuruluşlar; sunucu hizmetlerinde kullanılan hizmet ve lisanslara bağlı olarak yazılımların üretici firmaları, ödeme ve tahsilat hizmetleri i̇çin banka veya kredi kartı kuruluşları, e-posta gönderim hizmeti sağlayan 3. Parti e-posta gönderim firmaları, faturalama ve muhasebe i̇şlemleri i̇çin e-fatura, e-arşiv ve benzeri elektronik belge i̇şleyen firmalar ve kurumlar, kullanıcı deneyimlerinin ölçülebilmesi ve pazarlama çalışmalarının yapılabilmesi i̇çin 3. Parti i̇statistik ve analiz firmaları ve yasal merciler i̇le gerekli ölçüde paylaşılmaktadır.

Toplanan kişisel verileriniz; Gyro Bilişim tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak i̇çin gerekli çalışmaların birimlerimiz tarafından yapılması, Gyro Bilişim tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve i̇htiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Gyro Bilişim’in ve Gyro Bilişim i̇le i̇ş i̇lişkisi i̇çerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Gyro Bilişim’in ticari ve i̇ş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması i̇le i̇nsan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, kvk kanunu’nun 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri i̇şleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNETİMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Gyro Bilişim tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Gyro Bilişim’in sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi i̇le edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz kvk kanunu’nun 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri i̇şleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da i̇şlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVK KANUNU’NUN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLAR

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza i̇lişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Gyro Bilişim’e i̇letmeniz durumunda, Gyro Bilişim talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün i̇çinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, i̇şlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Gyro Bilişim tarafından kişisel verileri koruma kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu Kapsamda Kişisel Veri Sahipleri;

• Kişisel Veri İşlenip İşlenmediğini Öğrenme,
• Kişisel Verileri İşlenmişse Buna İlişkin Bilgi Talep Etme,
• Kişisel Verilerin İşlenme Amacını ve Bunların Amacına Uygun Kullanılıp Kullanılmadığını Öğrenme,
• Yurt İçinde veya Yurt Dışında Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişileri Bilme,
• Kişisel Verilerin Eksik veya Yanlış İşlenmiş Olması Hâlinde Bunların Düzeltilmesini İsteme ve Bu Kapsamda Yapılan İşlemin Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişilere Bildirilmesini İsteme,
• 6698 Sayılı Kanun ve İlgili Diğer Kanun Hükümlerine Uygun Olarak İşlenmiş Olmasına Rağmen, İşlenmesini Gerektiren Sebeplerin Ortadan Kalkması Halinde Kişisel Verilerin Silinmesini veya Yok Edilmesini İsteme ve Bu Kapsamda Yapılan İşlemin Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişilere Bildirilmesini İsteme,
• İşlenen Verilerin Münhasıran Otomatik Sistemler Vasıtasıyla Analiz Edilmesi Suretiyle Kişinin Kendisi Aleyhine Bir Sonucun Ortaya Çıkmasına İtiraz Etme,
• Kişisel Verilerin Kanuna Aykırı Olarak İşlenmesi Sebebiyle Zarara Uğraması Halinde Zararın Giderilmesini Talep Etme Haklarına Sahiptir.
6698 Sayılı Kanun’un 13. Maddesinin 1. Fıkrası Gereğince, Yukarıda Belirtilen Haklarınızı Kullanmak İle İlgili Talebinizi, Yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Belirlediği Diğer Yöntemlerle GYRO Bilişim’e İletebilirsiniz.

Kişisel verileri koruma kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği i̇çin, başvurunuzu, 6698 sayılı kanun gereğince, yazılı olarak Gyro Bilişim’e i̇letmeniz gerekmektedir.